Interview Follow ’18 / sponsorship Fotolab Kiekie, Melkweg Expo & Eizo